')
Vyhledej
Jaroměřsko > Služby občanům > Politika

Zastupitelstvo města Dvůr Králové n. L. se chystá po 5 letech schválit změnu územního plánu

Redakce / 27.08.2019, Dvůr Králové nad Labem
Na úterý 3. září 2019 je od 16:00 hod. svoláno 6. zasedání zastupitelstva města, aby schválilo změnu č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem.
 

Zastupitelstvo města (ZM) bude zasedat v úterý 3. září 2019 v sále Hankova domu od 16 hod. a má na programu zatím jen 4 body - zahájení, schválení změny č. 2 územního plánu, diskusi a ukončení.

Dle tiskové mluvčí města Miroslavy Kameníkové jsou součástí této změny desítky záměrů. Tato změna je schválena v jiný než řádný termín jedání ZM, protože je již připravena k závěrečným pracem a bez odsouhlasení této 2. změny se nemůže pracovat na dokončení změny č. 3. územního plánu.

Na září je naplánován i řádný termín jednání ZM, které se nebude týkat jen územního plánu.

Změna č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem

MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ: Jarolím Jan

ZPRÁVA:

K vydání územního plánu (jeho změny) je příslušné zastupitelstvo obce podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Podle § 43 odst. 4 stavebního zákona se územní plán (jeho změna) vydává formou opatření obecné povahy podle správního řádu (§ 171 a následující zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Ve smyslu § 54 odst. 2 stavebního zákona zastupitelstvo obce vydá územní plán (jeho změnu) po ověření, že není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu. Obsahové náležitosti územního plánu (jeho změny) stanoví § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. 

S dokumentací Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem (dále jen „Z2ÚPDK“) se mohou zastupitelé seznámit elektronicky pomocí dálkového přístupu (z kapacitních důvodů), fyzicky je tato dokumentace k dispozici k nahlédnutí na odboru VÚP a bude k dispozici na jednání ZM. Jelikož se jedná o poměrně rozsáhlou dokumentaci s významnými právními účinky na území města, považuji za vhodné upozornit na následující: 

Dokumentace obsahuje část výrokovou a část odůvodnění. V odůvodnění je uvedeno vyhodnocení souladu Z2ÚPDK s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje, se stanovisky dotčených orgánů a soulad se stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Odůvodnění mimo jiné obsahuje rozhodnutí o uplatněných námitkách a vyhodnocení uplatněných připomínek. 

V odůvodnění v kapitole A. je uveden tzv. srovnávací text v barevném provedení, který znázorňuje, co se touto změnou vlastně mění oproti původní dokumentaci. 

Z grafických podkladů je významný Hlavní výkres, který barevně rozlišuje plochy s rozdílným způsobem využití, vyjadřuje zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy změn v krajině apod.

PROJEDNÁNO V RADĚ MĚSTA: RM projednala dne 21. 8. 2019

NÁVRH USNESENÍ:

Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem 1. ověřuje

1.1. že Změna č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem krajského úřadu podle požadavku § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

2. rozhoduje

2.1. o námitkách podle požadavku § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, kapitole P.

3. souhlasí

3.1. se způsobem zohledněni požadavků a podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu Královéhradeckého kraje ve smyslu § 10g zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životni prostředí, ve znění pozdějších předpisů), k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem tak, jak je uvedeno v textové časti odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, kapitole I.

3.2. s vyhodnocením připomínek tak, jak je uvedeno v textové části odůvodnění Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem, kapitole Q.

4. vydává

4.1. opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem podle § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a podle § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

5. pověřuje

5.1. Jana Jarolíma, starostu města a Alexandru Jiřičkovou, místostarostku podpisem opatření obecné povahy Změny č. 2 Územního plánu Dvůr Králové nad Labem.

ZPRACOVAL: Rudolf Martin

Kateřina Sekyrková
Zdroj: mudk.cz
 

Související články
Doplňující informace o nepovolené stavbě nového zdravotnického zařízení ve Dvoře Králové
Česká televize měla opět velkou reportáž o černé stavbě LDN ve Dvoře Králové
Dvorští zastupitelé v Hankově domě toto září již podruhé

 
Vaše komentáře
Hlavní důvod, 1.09.2019 09:51, Reagovat
Hlavní důvod je legalizovat černou stavby firmy Žižka, ktrá staví v rozporu s územním plánem a bez povolení. Normálnímu občanovi by stavbu nařídili zbourat. O černé stavbě stavební úřad údajně nevěděl. Nevěděl o stavbě, která je vidět na kilometry?? Nebo NECHTĚL vědět??? Takhle vypadá spravedlnost pro všechny a dodržování zákonů a nařízení. Firmě Žižka byla udělena pokuta v řádu desítek tisíc, což je naprosto směšné. Při takovéto stavbě je to cca 1 promile hodnoty, takýe běžný stavebník domku by mohl teoreticky stvět dekoli, bez povolení, s pokutou 1 promile cca 3 tisíc. Tohle je vizitka představitelů našeho mesta, tak pamatujte u voleb.
Dálkový přístupRoman, 28.08.2019 08:10, Reagovat
Je taky možný dálkový přístup i pro normální občany, aby se mohli seznámít s tím, co jejich radní schvalují? Pro případné připomínky? Nebo to zjistí až ex post???
 
 
Přečteno 1850x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
08.10.2019 - Krajské pracoviště BESIP zve řidiče a řidičky na kurz s názvem "Za volantem v bezpečí" zaměřený na zlepšení a zdokonalení řidičských dovedností. Kurz se koná v neděli 13. října 2019 od 8:30 do 15:30 hod. na polygonu na letišti v Hradci Králové. Vlastní auto nutností. Zájemci se mohou hlásit na: besip-hk@cspsd.cz.
02.07.2019 - Od 27. června do 1. července jsme bohužel měli problém s poštovním serverem účtu info@kralovedvorsko.cz. Pokud jste nám v tuto dobu poslali email, prosím, zašlete jej ještě jednou nebo nám zavolejte.

Volná pracovní místa
Tajemník úřadu (Dvůr Králové n. L.)

Ošetřovatel/sanitář (Domov sv. Josefa)

Všeobecná/praktická sestra (Domov sv. Josefa, Žireč)

Odborný referent OŽÚ (MěÚ Dvůr Králové n .L.)


Technik PC a periférií (ZŠ Schulzovy sady)

Asistent/ka pedagoga (ZŠ a PrŠ DKnL)


Sociální pracovník/ice (Diakonie ČCE DKnL)


Kalendář akcí
19.10.2019 09:00 - 19.10.2019 21:00
5. Královéhradecký Master v šipkách
30.11.2019 14:00 - 30.11.2019 18:30
Mikulášská besídka
1.12.2019 14:30 - 1.12.2019 18:30
ADVENTNÍ NEDĚLE V DUBENCI
22.02.2020 20:00 - 23.02.2020 03:00
Dubenecký Obecní ples 2020