Vyhledej
Novinky emailem
Jaroměřsko > Názory/fotky/videa > Ondřej Mikeš

Dvorské vzdušné zámky a reálný dopad na naše město

Redakce / 14.08.2023
Na posledním zastupitelstvu byl uložen místostarostovi Helbichovi úkol vypracovat „Seznam plánovaných investičních záměrů a plánovaných rekonstrukcí majetku města v období let 2024 až 2028“. Ondřej Mikeš se před termínem uloženého úkolu pokusil z dostupných informací nahrubo odhadnout a okomentovat plánované větší investice. Posuďte sami, zda se mu to podařilo.

FOTOGALERIE - Dvorské vzdušné zámky a reálný dopad na naše město

Dobrý den občané města Dvora Králové nad Labem,

blíží se nám ten slavný den, 15.srpen LP 2023, kdy snad konečně po cestě plné peripetií, odkládání, výmluv a mlžení bude na základě požadavku zastupitelstva města ze dne 22.6.2023, který zněl : „Zastupitelstvo města ukládá místostarostovi města Janu Helbichovi, aby předložil zastupitelům města seznam plánovaných investičních záměrů a plánovaných rekonstrukcí majetku města v období let 2024 až 2028, a to včetně předpokládané finanční náročnosti jednotlivých akcí“ dodán materiál, který názorně předvede, co a za kolik chce vládnoucí koalice v městě v následujících 5 letech realizovat.

Dokument ukáže, zda nás občany představitelé města nebalamutí a zda jejich realizace je vzhledem k možnostem Dvora Králové vůbec myslitelná.  Také je možné, že nás dokument postaví nohama na zem a že se konečně začneme chovat jako řádní hospodáři.

Předpokládám, že vedení města ihned po 15.8.2023 pojme tento nově vytvořený dokument jako veřejný a ihned ho zpřístupní veřejnosti, tedy ho umístí na webové stránky a krátkou tiskovou zprávou na něj veřejnost upozorní.  Názorně tím předvede tolik skloňovanou transparentnost z volebních programů a ukončí tím dlouhé období otevřeností nepřekypující. 

Moje představa dokumentu tedy je, že by měl obsahovat předpokládané termíny jasně pojmenovaných investičních záměrů a plánovaných rekonstrukcí majetku města po jednotlivých letech. Třeba od 1 či 5 nebo 10 milionů Kč výše. Měl by taktéž obsahovat finanční náročnost jednotlivých akcí. A tyto informace by měli na základě reálných ekonomických možností města – tedy každoročních příjmů města a očekávaných vnějších dotačních příjmů (nebo historických dat dotačních příjmů)  ukázat, zda nás vedení města tak trochu nevodí za nos a realizace nezůstane jen na úrovni finančně nákladných projektů v elektronické či papírové podobě. 

Každý občan by si měl ve slíbeném dokumentu najít odpověď na to, zda se ta kolikrát slibovaná a omílaná akce v termínu do roku 2028 zrealizuje. Máme totiž ve městě takový nešvar, že se pořád něco odkládá a někdy desítky let. Pak máme i dost podstatný další neduh, že z investiční akce v prvotní předpokládané částce např. 50 milionů Kč, tak nám postupně ten stejný objekt zájmu nakyne na více než miliardu Kč a to jen v projekční fázi, s dalšími potencionálními problémy a s realizací v nedohlednu. 

Pak se nám ještě ve městě nedaří plně dodržovat pravidla veřejných zakázek, resp. hodnoty veřejných zakázek jsou s odstupem času navyšovány, měněny termíny a vlastně děláme vše pro to, aby se pracovalo na hraně či hranou pravidel zákona o zadávání veřejných zakázek. Vysoutěžená cena je pak nakonec orientační, takže jsou běžné příklady, kdy cena či termín (někdy cena u termín)  nebyl dodržen anebo z původně odhadnuté předpokládané ceny byla formou zadání, poměrně přísným termínem realizace a nakonec výsledným pouze jedním zájemcem v soutěži akceptována cena třeba o 70% vyšší.

Pokud si uvědomím avizované akce v objemu nad 10 milionů Kč, napadá mne z veřejného prostoru, předvolebních slibů koaličního ANO a Síly Dvora z roku 2022 a  osobních jednání s koaličními zastupiteli, že by ten výčet mohl obsahovat  následující položky a samotného mne zajímá, nakolik se trefím. Mnou uvažované položky :

Pokud se vám tabulka neotevřela na obrazovce po kliknutí celá, tak to zkuste ZDE

Částky uvedené v tabulce jsou buď někde veřejně prezentované nebo se jedná pouze o velice hrubý odhad, který nelze udělat přesně bez projektové dokumentace, rozsahu investice, detailů financování a na základě pár řádku či informací v předvolebních materiálech, zmínce z úst radních, slibů veřejnosti či tiskové zprávy úřadu. Taktéž v mém odhadu bude pravděpodobně chybět velký počet projektů, ale nemám na rozdíl od města k dispozici oddělení lidí, pro které jsou investiční záležitosti „denním chlebem“ a pro který by měl daný úkol být velice jednoduchý a ne něco, co budou zpracovávat skoro 2 měsíce od požadavku zastupitelstva města. 

Za hrubost odhadů se předem omlouvám, někde to bude hodně „ustřelené“, ale tabulka je vypracovaná pro případ, že zástupce vedení města uložený úkol zase nějak „zašmelí“, či ho neposkytnou včas veřejnosti, jak jsme byli např. svědky u studie proveditelnosti Mayerovy továrny, která veřejnosti byla představena s 3 měsíčním odstupem od vyhotovení a pouhý jeden den před veřejným zastupitelstvem a kde výsledek studie byl pro smích každému alespoň trochu logicky uvažujícímu člověku.

Ohledně zmíněných investic je třeba si uvědomit fakt, že investice města DK jsou jen zčásti tvořené investičními akcemi nad 10 mil. Kč a že podstatná část každoročních finančních prostředků padne do běžných investic či oprav v řádů tisíců až po max. řád statisíců či jednotek milionů – umístění lavičky, natření oken, oprava chodníku, zastřešení zastávky a tisíce dalších často nepředpokládaných položek, které nejsou tolik na první pohled viditelné jako účetní položka v rozpočtu, ale mají obrovský dopad na kvalitu života občanů. Takové Popelky v investicích. 

Snad si zástupci koalice nemyslí, že např. krytá zastávka, která denně odbaví stovky cestujících, je luxus určený pro participativní rozpočet a občan za tento užitečný prvek, v jiných obcích považován za základní občanskou vybavenost, musí podstupovat až ponižující obhajování daného projektu, kdy městští úředníci budou posuzovat oprávněnost požadavku a veřejnost bude hlasovat. Není už jen tento stav absencí kognitivní empatie vedení města? 

V součtu těchto avizovaných staveb nad 10 mil. Kč, které jsou v součtu u projektů s předpokládaným investičním horizontem do roku 2028 cca 2-3 miliard Kč a reálné každoroční částky na investice ve Dvoře Králové nad Labem, která je do cca 200 mil. Kč, z čehož pouze část je určena na větší projekty, vyplývá, že pokud nedojde k masivnímu přísunu „externích“ peněz, tak jen z předem informovaných záměrů patrné, že k realizaci může dojít velmi nahrubo v horizontu 15-25 let.  Tedy za předpokladu, že nebudou přibývat další projekty, nebude se navyšovat jejich cena či nebudeme škrtat stávající a taktéž za předpokladu, že jako město budeme usilovat o vyrovnaný finanční rozpočet na rozdíl od letošního roku, kdy schodek je zatím předpokládán na cca 160 mil.Kč, tedy skoro třetinu vlastních příjmů města Dvora Králové. Neschodkový rozpočet by musel obsahovat méně investic. Naopak ve prospěch urychlení investic může být navýšení příjmů města či snižování nákladů.

Z mého pohledu je počet investičních akcí vzhledem k rozpočtu města neufinancovatelný a počítá se pravděpodobně s nerealistickými příjmy města. Město jako hospodář také není schopné dodržovat investiční rámec projektů, kdy se například nejprve začne mluvit o autobusovém nádraží na 50-70mil Kč a během několika měsíců se investice rozroste na 200mil Kč a celé je to okomentované, že se rovnou udělají i přilehlé prostory celé „z gruntu“. Co na tom, že zatím netušíme z čeho to zaplatíme a tak se projektuje. A na městě se projektuje velice ochotně a ve velkém, v tom jsme minimálně krajští lídři. 

Ve Dvoře Králové se jen v roce 2023 dle aktuálního rozpočtu naprojektuje Mayerova továrna za 21 mil. Kč, autobusák za 6 mil Kč, dále se vesele projektuje „spořka“ , resp. č.p. 1-3 za 4 mil. Kč. – a když to sečteme jen na těchto 3 akcích na 31 mil Kč, tak jsou městečka, kde za tuto částku či této částce se blížící, byly schopni zrealizovat velmi pěkné, moderní nové autobusové nádraží. Zde ve Dvoře se však budeme utápět ve fantaziích, jaká jsme dopravní tepna a že potřebujeme nějaké extra nádraží pro extra město. Skutečnost, že do Dvora Králové a zejména na nádraží přijíždí čím dále méně autobusů a že s dostavbou dálnice se tento trend pravděpodobně neobrátí, už mnoho brát na zřetel nechceme. 

Z výše uvedeného, při tezi, že rozpracované projekty nejsou jen sliby a že je chceme v dohledném době i realizovat, bez nutného hledání detailů, je patrné, že bude muset dojít k redukci projektů a že zástupci města by měli maximálně efektivně nakládat s financemi, které mají k dispozici. Také se vyvarovat nekontrolovanému čerpání úvěru bez jasně navázaných přínosů, se kterými se bude potýkat další vedení města.  Je nabídledni, zda všechny projekty nadále rozvíjet či naopak rovnou neukončit neživotaschopné či megalomansky pojaté projekty, u kterých je předpoklad provozní každoroční ztráty a zabývat se zejména investicemi, příp. opravami, které mají přímý dopad na každodenní život lidí ve městě. Samozřejmě se nevzdát veškerých snů, vzít v potaz, že plno činností s městem spojených nikdy nebude generovat zisk (ani se to od nich neočekává), ale zbytečně tyto některé činnosti a z ní plynoucí provozní ztráty nerozvíjet a zlepšovat a optimalizovat stávající stav už fungujících akcí, institucí a organizací. 

Dle mého názoru spoléhat na dotační politiku státu či spíše EU vzhledem k vývoji veřejných financí a předpokládaným úsporám či konsolidaci stavů zcela nelze. Nemyslím si, že bude stačit chodit s nataženou rukou a vymýšlet a realizovat  projekty, které mají pouze ideologický záměr, ale finančně jsou nepodložené a rozhodně nejsem přesvědčen, že to městu prospěje. Nepředpokládám, že se pro královehradecký kraj či Českou republiku stane prioritou realizace projektů, které jsme si vymysleli a na které je potřeba nyní sehnat finance (tedy v případě, že samotný projektování nebylo účelem celého snažení). Přeci jen na tom světě nejsme sami, kdo potřebuje investovat. Pokud nějaké dotace dopadnou (a dělejme vše pro to abychom byli v získávání dotací úspěšní), jako že to je pravděpodobné, považujme to vždy za přínos, ale dbejme taky na to, aby celkový smysl projektu byl přínosem pro veřejnost a ne jen prostředkem k získání dotace.

Pracujme s tím, co máme, projekty zredukujme na několik, na kterých bude společenská shoda a u ostatních omezme investice do jejich další přípravy, ikdyž do nyní vložené finance se stanou marnými investicemi. U rozvíjených investic uvažujme nad efektivitou každé vynaložené koruny a projekty zbytečně „nenafukujme“. Koukejme se po okolních srovnatelných městech a nelítejme ve snech, jak se na základě dílčích projektů začneme stávat evropskou metropolí a kde riziko vězí v tom, že pokud to nevyjde, tak další pokus vzhledem k rozpadajícím se veřejným financím už mít nebudeme. Buďme realisti.

Sám za sebe navrhuji, aby radnice vzhledem k deklarované transparentnosti, tak aby taky transparentně konala a přišlo by mi pro veřejnost, rozpočet a přehlednost přínosné, kdyby každá uvažovaná investiční akce např. nad 1 mil. Kč, byla v samostatné sekci např. „plánované/realizované investice“ na webových stránkách města a měla svoji samostatnou dlaždici. Investice rozdělit např. do 2 mil Kč, do 10 mil. Kč, nad 10 mil Kč.  A ta by chronologicky obsahovala vývoj celého jednoho projektu, od např. záměru rady města, přes studii odboru, hlasování zastupitelstva, architektonické soutěže, po vypsání veřejné zakázky, vyhodnocení a celého průběhy realizace investice atd.. Prostě vše kolem daného projektu na jednom místě. Ušetří to občanovi hledání v zápisech, vývěskách veřejných zakázek, tiskových zprávách atd. a pro úředníky to bude práce na pár minut už existující dokument vložit navíc do dlaždice týkající se dané investice. 

Nakonec na základě vypracovaného dokumentu uvidíme, zda nebude nejlepším možným řešením se rozloučit s dosavadním radničním směrem uvažování a tedy maximalisticky pojatým projektováním a tahání nápadů a velkorysých řešení jak z kouzelnického klobouku bez jasně daného konceptu. Samozřejmě v budoucnu nepodceňovat přípravu projektů, ale „neprojektovat pouze pro projektování“, to není až na projekční lobby přínosem pro nikoho.

Nejdříve si ale musíme uvědomit, kdo jsme, co chceme a jak toho chceme dosáhnout. A na základě těchto zjištění si zvolit priority. Lhát si o vlastní výjimečnosti nikomu nepomůže. Pokud nám jde skutečně o Dvůr, který bude hlavně přínosem pro nás Dvoráky, je nejvyšší čas konat ! 


Ondřej Mikeš
Dvůr Králové nad Labem

Související články
Mayerova továrna - dopis Ondřeje Mikeše zastupitelům města
Ondřej Mikeš - Analýza studie obchodní a finanční proveditelnosti Mayerovy továrny části A
Místostarosta Dvora Králové Jan Helbich splnil domácí úkol
Dozvuky červnového zastupitelstva - úkol uložený panu místostarostovi města
Ostrov zmaru uprostřed zdaru – aneb rozvoj Dvora Králové očima čísel
Zatracené pracovní příležitosti ve Dvoře Králové - proměna největší průmyslové zóny na stavební parcely
Vaše komentáře
omluva, 17.08.2023 18:38, Reagovat
Ne pouhé tisíce.Jsou to miliony, ale i tak- projednává SE, projektuje SE. ???
Plány za pouhé tisíce?, 17.08.2023 11:14, Reagovat
Plány za pouhé tisíce?
Tak takový výhled do budoucna, jste pane Mikeši asi nečekal, že?
Dopis zastupitelům od místostarosty, evidentně „spíchnutý horkou jehlou“ v den konce termínu.
Výmluva na málo času- jak banální a při tom je evidentní, že ta „práce“ trvala dvě až tři hodiny.
A toto vypracoval odborník? Já jen žasnu nad způsobem, kterým má být občan oblbnut, umlčen, odstrašen od dalších dotazů. Prostě nic nelze stanovit.
Přidám pár satirických veršů:

O marných projektech.
Dokumentace do šuplíku, to je systém k nevíře,
za pár let je pro tu první nutno spustit havíře.
Kupí se na sebe studie neprovedených akcí,
občan jen pro sebe brblá, kam se všechny plány ztrácí?
Kdo svou odpovědnost kryje a pyšně dolů hledí z patra?
Kdo plánuje i zbytečnosti, když mnohá hodnota zde chátrá?
Odpovědi nečekejte. Výmluvy! A jedem dál!
Hlavu raděj v dlaních skrejte, blamáže maj dvorský bál.
Z předstírané činnosti jen plány v šuplíku se vrší,
a pokladna města je o marné investice chudší.
Hlavně, že na příští roky schválený je rozpočet!
…a kdopak by ty haldy zbytečných studií dneska čet?
Re: Plány za pouhé tisíce?Ondřej Mikeš, 18.08.2023 14:28, Reagovat
Neočekával jsem před vytvořením dokumentu místostarostou Helbichem k investicím 2024-28 mnoho, ale tak málo také ne.
Také to na mně působí obrovsky odfláknutou formou, kde se krátký dokument hemží hesly : NELZE stanovit, projektuje SE, projednává SE, STUDIE.
Až na ulici K. Světlé jsem se nedozvěděl co se bude dít v příštím roce, tedy už za 4 měsíce.
Neexistují scénáře vývoje dle situace.
Třetí volební období má ANO v programu např. stavbu krytého bazénu, ale nikde ani náznak aktivity. Ponechme stranou, nakolik ho potřebujeme, ale výsledkem by byl aspoň nějaký hmatatelný užitek než duplování něčeho, které ani v současnosti nefunguje optimálně.
Bohužel je to výsledek slabého bojácného starosty, kterého ovládl jeho podřízený, který je vše možné, jen ne realista.
Nedokáží si přiznat náš aktuální stav a chovají se jak když mají vyhrát Eurojackpot. My jako město čerpáme úvěry i na plány, jak je chceme realizovat a proč máme vytvářet nové, když staré nejsou ani náznakem v realitě vyřešené ? A většina si jen "spokojeně" zanadává, že za to můžou jiní a žijeme si dále. A divíme se okolí, že tam jsou nějací šikovnější. Je to k smíchu a zároveň na hlavu.
Hřebík trefený na hlavu, 16.08.2023 10:51, Reagovat
Bravo, pane Mikeši. Jsem moc ráda a asi nejen já, že dokážete takto přímočaře odhalovat pro nevědomé občany, co se vlastně u nás na radnici děje.Lidé se propadli do letargie, protože relevantní informace o plánech výstavby města prostě nejsou k dispozici. A nejen ty. Prostě lidem vstup zakázán, mohli by nám to kazit.
Jsem moc zvědavá, jak místostarosta Helbich splnil svůj úkol. A co bude, pokud tak neučinil- neučiní? Já bych věděla, ale to je také sci-fi.
Děkuji Vám za Vaše články a dopisy. Jsou jistě pro příští roky jasným signálem, kdo bude či nebude ve vedení města. Do dalších voleb snad jen Bůh s městem a jeho obyvateli.

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 2709x