Vyhledej
Novinky emailem
Jaroměřsko > Názory/fotky/videa > Ondřej Mikeš

Budeme krčit rameny nad aktuálními rozhodnutími města Dvora Králové nad Labem nebo pro budoucnost města i něco uděláme?

Redakce / 25.10.2023, Dvůr Králové nad Labem
Vážení občané města Dvora Králové nad Labem, minulý týden jsme byli informování, že bylo svoláno mimořádné zastupitelstvo města ke dni 31.10.2023. Bylo svoláno hlasy všech opozičních zastupitelů s jediným nosným bodem: „Odvoláním místostarosty Jana Helbicha z funkce místostarosty“.
Věřím jako občan Dvora Králové nad Labem, že všichni zastupitelé našeho města při svém rozhodování budou mít na paměti úctu k sobě, úctu k druhým (voličům – občanům našeho města) a stejně jako odpovědnost za konání (či nekonání) - odvolání (či neodvolání) místostarosty Jana Helbicha, který se za dobu svého funkčního období dopustil mnoha přešlapů, které stály městkou pokladnu minimálně desítky milionů korun a několik let promarněných šancí. Člověk se sebereflexí, případně člověk ctící myšlenku o odpovědnosti každého za své konání, by odešel sám. Místostarosta Jan Helbich tak doposud neučinil, proto bylo z iniciativy opozičních zastupitelů svoláno mimořádné zastupitelstvo na úterý 31. října. 


Opoziční zastupitelé svolávají mimořádné zasedání ZM s cílem odvolat místostarostu Helbicha

Nyní je na každém zastupiteli, zda v budoucnu další generace na základě promyšlených rozhodnutí zastupitelů budou toto období považovat za přínosné nebo za období promarněných let a neproměněných fantazijních ambicí. 

Nyní se pokusím zjednodušeně popsat svůj pohled na věc, proč je správné rozhodnutí odvolat místostarostu Jana Helbicha

Hlavní politickou stranou, která již 3. volební období vede město Dvůr Králové nad Labem, je politické hnutí ANO. Je reprezentováno stále stejným starostou v osobě Jana Jarolíma. Do nadpoloviční většiny jí doplňuje vždy několik členů jiného politického uskupení. V tomto období město vstupuje do 10. roku kontinuálního období vládnutí, bez zásadních personálních bojůvek, se stejným starostou a obdobným složením lidí ve vedení města. Nelze se tedy vymlouvat na „tamty předešlé“. 

Město má tedy sklízet plody svých dlouhodobých moudrých rozhodnutí. Namísto toho se však město a všichni jeho obyvatelé zamotáváme do nekoncepčních rozhodnutí, které jsou svými přínosy snad určené potřebám jiného města a svými nabobtnalými náklady snad jinému, solventnějšímu investorovi. Výsledkem je pak skutečnost, že městu pak nezbývají finance a energie na udržování současného majetku, organizací a činností s městem spojenými a ani na realizaci již projektů vzniklých. 

Je třeba si nahlas přiznat fakt, že jako město nejsme bohatí. Ještě přínosnější by bylo si přiznat, že jsme dokonce chudí. Pokud toto přijmeme, a může nám k tomu dopomoci fakt, že jen v roce 2023 je plánovaný deficit hospodaření města přibližně 160 mil. Kč, můžeme se začít koncepčně posouvat a stanovovat priority. Tento deficit znamená, že si musíme dofinancovat přibližně 30 % částky převyšující naše městské příjmy, a to buď spotřebováním našich rezerv nebo využíváním externích zdrojů financování – úvěry apod. Z úvěrů pak musíme platit nyní vysoké úroky a celé se to blíží cestě do dluhové spirály a otázkám kolem samofinancování. 

V kontrastu tohoto faktu už není tak bombastický údaj z minulého týdne sdělený tiskovou mluvčí, který zní, že od roku 2020 do současnosti, tedy za skoro 4 roky, jsme dle materiálu získali 61,6 mil Kč ve všech možných titulech. Zbytek je ve formě příslibů či zamítnutých neúspěšných žádostí. Čerstvá informace o získání dotace na tolik celospolečensky žádanou revitalizaci autobusového nádraží zní skvěle, ale počkejme si na celkové náklady a průběh stavby. Jak nakonec dopadnou plány na související plánovaný nový přilehlý parčík, křižovatku, občerstvení atd., uvidíme v budoucnu. Již nyní tam ale vidím dost velký nepokrytý prostor potřebných nákladů. 

V kontextu výše zmíněného je třeba tedy nahlížet i na nedávné, současné a budoucí plány vedení města. 

Jako jeden z největších symbolů poslední doby se stala Mayerova továrna. Zastupuje však několik dalších investičních položek, které se jí už začínají podobat či které díky svému obdobnému pojetí už zapadly do zapomnění. A mají kolikrát stejného aktéra a obdobné prvky průběhu. Právě Mayerova továrna se stala symbolem úsporné, účelové komunikace, maximalizující možné přínosy stavby a minimalizující její možné nedostatky či dokonce zapírající rizika. 

Stala se také symbolem neukočírovaných nákladů, kdy prvotně komunikované částky se postupem času staly více než desetinásobné, a prvotní myšlenka se rozplynula v různorodou směsici nápadů, nereflektující původní myšlenku revitalizace historického objektu. Následovaly fantazie o financování z jiných než vlastních zdrojů a vzhledem k historickému čerpání pak i tvrdé vystřízlivění a uložením projektu „do šuplíku“. Neudělení zásadní dotace nakonec bylo snad „ránou z milosti“, kdy pokračování projektu by město stejně neufinancovalo z vlastních zdrojů a přínos pro chod města by byl velmi diskutabilní, jelikož stavba by duplovala jiné stávající nevytížené objekty. 

Píšu to za svoji osobu s použitím osobního úsudku navzdory všem studiím, jak skvělé, báječné a samofinancovatelné by to celé mohlo být. Studiím, které se zaplatili zase z veřejných prostředků a které měly investici ospravedlnit. 

Scénář se však často opakuje právě pod vedením místostarosty Jana Helbicha, který má ve své gesci právě investice a u kterého lze rozpoznat jistý autorský rukopis. Nabobtnalé investiční plány a špatný poměr možných nákladů vůči celospolečenským přínosům. Z mého pohledu zásadním těžce pochopitelným problémem je fakt, že právě tento místostarosta je civilním povoláním projektant, který se svým konáním v pozici místostarosty „utrhl ze řetězu“ a kterému hlavně chybí investor, který neotáčí každou korunu (a přesto mu stále chybí). 

Starosta, civilním povoláním zaměstnanec finančního úřadu, by zase snad měl mít pojem o finančním hospodaření a trvalé udržitelnosti hospodaření města, kde je dlouhodobě vedoucí osobou. Pravděpodobně nemá nebo ho není schopný sdělit interně ani veřejně a ukočírovat z rozumu vycházející směr uvažování. 

Celé vedení města se ještě komplikuje tím, že svojí dominancí místostarosta Jan Helbich silně převyšuje jak druhého místostarostu města Vitězslava Šturmu ze Síly Dvora, tak i starostu města Jana Jarolíma ze stejného hnutí ANO. Ty se následně stávají co se týče zásadního městského hospodaření a vedení města pouze sekundanty a z lidí, kteří by měli být spolutvůrci a partnery při tvorbě projektů, se postupem časů stávají obhájci rozhodnutí – a to bohužel i jakkoliv špatných. 

Nikdy jsem nezaslechl nějaké pojmenování problému, nikdy žádnou omluvu za zpackaný projekt či, diplomaticky řečeno, neoptimálně investované prostředky. Měli tolik možností k sebereflexi, že pokud přijde nyní v „hodině dvanácté“, budu jí považovat již za neupřímnou, zavádějící a účelovou. A za účel budu považovat přisátí se k funkci města s následným pleněním rozpočtu projekty, které svým objemem nereflektují ekonomické možnosti a potřeby města. 

Projekt „Mayerky“, který se ve vyprojektované podobě nebude realizovat, spolkl již něco mezi 20-30 mil. Kč, přičemž použitelné bude pouze popsání území. Máme tedy objekty a prostory, které jsou z velké části určené k demolici a kde je dalším problémem ekologická zátěž v hodnotě přes 100 mil. Kč. Přestože se o vypsání veřejné zakázky mělo hlasovat již 14. září 2023 na zastupitelstvu města, tak dle informací paní mluvčí ze dne 11.10.2023 městu nebyl předána dokumentace pro provedení stavby a ani výkaz výměr včetně položkového rozpočtu. Historicky největší stavba tak měla být předložena zastupitelům ledabyle na základě nejasných podkladů.

Z materiálů pro veřejnost před vlastním zastupitelstvem mne ještě zaujalo koncipování inflační doložky a vyhrazená změna závazku – tedy rozšiřování objemu prací. Položky známé z jiných projektů a realizací se často dají definovat jedním souslovím – pro město nevýhodný průšvih. 

Na příkladu projektu Mayerky se jenom utvrzuji, že takto připravené projekty buď měly „napálit“ vlastní členy koalice anebo dokonce i opoziční zastupitele v případě, že bylo třeba jejich hlasů. Ale na základě Mayerky bylo možné pozorovat, že většina rozhodnutí se dělala na úrovni rady města a názory, připomínky či hlasování všech členů zastupitelstva nebyly žádoucí.

Dokonce si dovolím tvrdit, že se účelově nenacházel prostor pro oboustranně přínosnou spolupráci, kde beneficientem měl být občan Dvora Králové. Dalším možným bodem, proč se takto nekoncepčně na městě pracuje je plenění rozpočtu přes různé projektové dokumentace, studie atd., kde je použitím běžné logiky jasné, že na jejich většinovou realizaci nejsou prostředky a běžným rozhlédnutím kolem lze vidět, že prostředky by byly potřeba investovat jinde na stávajícím, churavějícím městským majetku. 

Z výše zmíněných bodů je dle mě žádoucí, aby minimálně místostarosta města Jan Helbich jako garant investic odstoupil či byl nuceně odvolán a již dále neaplikoval svůj specifický a svérázný přístup k vedení investiční linie města, čímž dal městu možnost se nadechnout, udělat tlustou čáru za nepřehledným, neúspěšným obdobím

A na základě budoucí shody začít pracovat na městě a za město jako jeden tým s jasně definovanými možnostmi a k nim aplikovanými přístupy. Jsem přesvědčen, že pro město v současné kondici to je jediné možné řešení jak zčásti opodstatněnou nevraživost jednotlivých táborů volených zastupitelů „odšpuntovat“ a současný úpadek a městský šachmat změnit v realistický obrat. Současný stav a tendenci vývoje města bych přirovnal k tonutí – většina si toho nevšimne, ale končí to jasně – křečovitě se bránící obětí a nezvratným skonem. 

Nejen v mých očích je místostarosta Jan Helbich osobou, která městu už může pouze málo nabídnout, ale zároveň mu může z jeho budoucnosti ještě hodně vzít. Nemá smysl někoho démonizovat, pouze se pokouším popsat určité popisy dějů a s tím spojené negativní konotace. Příkladů je nespočet. Je na svědomí každého jednotlivého zastupitele, zda upřednostní společnou budoucnost před stále si narůžovo prezentujícími plány pár osob ve vedení, kteří společnou diskuzi a shodu neberou za přínos. 

Byl bych rád optimistou a nabyl bych rád dojmu, že naše společná budoucnost má vyšší prioritu než lpění na pozicích. Je poslední možnost předvést, že konstruktivní přístup k řešení je našim společným cílem. Pro dobro věci je přínosnější řešit tyto věci preventivně než „expost“ popisovat a pídit se následným hledáním odpovědí na otázky, proč se tak stalo, kdo za to může a souvisejícím právním řešením a důsledkům. 

S pozdravem a přáním jasné budoucnosti
Ondřej Mikeš
Dvůr Králové nad Labem

Foto: redakce (ilustrační z parku Sch. sady)

Související články
Mayerova továrna - dopis Ondřeje Mikeše zastupitelům města
Ondřej Mikeš - Analýza studie obchodní a finanční proveditelnosti Mayerovy továrny části A
Koaliční zastupitelé neschválili program zastupitelstva, které svolala opozice
Zatracené pracovní příležitosti ve Dvoře Králové - proměna největší průmyslové zóny na stavební parcely
Vaše komentáře
Gratulace opoziční koalici k činům!, 28.10.2023 09:04, Reagovat
Místostarosta Ing. J. Helbich bez pochyby nese odpovědnost za nehospodárné investice a pohybné projekty ve Dvoře Králové n/L, ale není jediný kdo ho v tom podporuje. Neschopnost starosty Ing. J. Jarolíma, bývalé místostarostky Mgr. A. Jiříčkové, dalšího místostarosty Ing. V. Šturmy, svorné zvedání ruky zastupitelů za "ANO", uzavřená dohoda a podpora "Sily Dvora" dovedli naše historické město k tomuto smutnému výsledku.

Re: Gratulace opoziční koalici k činům!, 28.10.2023 13:02, Reagovat
Dobrý den, děkuji Vám za výčet zodpovědných radních, kteří dovedli město do současné situace. Jen mě napadlo, s jakým preventivním alibismem napsal zde svůj příspěvek ve článku „vyjádření k Mayerově továrně“ pan místostarosta Šturma. Radniční loď se kývá ve větru a on první si hledá cestu na pevninu. On nic, on jen ctil názory ostatních zastupitelů a bude eliminovat škody. Proč neřekl „mě se to nelíbí“ nahlas už dříve? Doufám, že v úterý si sáhnou do svědomí všichni, kdo jen svým poslušným mlčením nechali dojít věci až sem.
Snad rozum zvítězí nad strachem, 26.10.2023 21:10, Reagovat
Vážený pane Mikeši, děkuji Vám za jasně vyřčené stanovisko, pod které se podepisuji.
Jen bych dodala, že osoba místostarosty Helbicha je, jemně řečeno komplikovanější, než se Vám podařilo slušně vyjádřit.
Doufám, že tento apel na zastupitele i radní, kteří nejsou podepsaní pod návrhem mimořádného zasedání k odvolání místostarosty Helbicha bude úspěšný a dotyčný už nebude svévolně „řídit“ radnici, potažmo město a jeho obyvatele do propasti
Re: Snad rozum zvítězí nad strachemMikeš, 27.10.2023 07:04, Reagovat
Když to si tedy nejsem jistý. Když si rozklíčuji jednotlivé členy koalice, tak je tam část neviditelných, kteří zvednou ruku pro cokoliv, protože jim to někdo řekl. Pak tam je část, kteří mají funkci či pěkné místečko v příspěvkové organizaci města, tam pokud nejsou silní osobnostně, tak nebudou škádlit lidi, kteří rozhodují následně o jejich osudech. Pak je skupina, která už je zamotaná v komplikovaných projektech, které budou v budoucnu pravděpodobně rozklíčované a kde úspěch švindlů závisí na přihrávkách mezi jednotlivými členy. Ty také musí hrát na čas. Zbytek jsou funkcionáři, kteří by popřeli to své dosavadní jednání.
Bude to záležet opravdu na svědomí každého. Velké očekávání nemám.

Kéž by to však vedlo k systémové změně myšlení, kdy s málem kterým DK disponuje, dokážeme udělat maximum a odvrátíme se od fantazií.
Re: Re: Snad rozum zvítězí nad strachem, 27.10.2023 09:04, Reagovat
Bohužel, máte pravdu. Velký optimismus není na místě. Snad je ale všem na radnici dostatečně jasné, že tato situace je veřejně již dost probíraná a toto volební období jednou skončí. Účet bude mít každý svůj a leckdo dvakrát podtržený.

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 1190x