Vyhledej
Novinky emailem
Jaroměřsko > Služby občanům > Rozvoj regionu

Socha Juana Garina v Braunově Betlému již patří pod Národní památkový ústav

Redakce / 2.05.2022, Hřibojedy
Na začátku letošního roku došlo k dalšímu kroku, který pomůže obnově Braunova Betlému. Vybrané pozemky včetně sochy Garina, které byly původně v majetku obce Hřibojedy, patří nově Národnímu památkovému ústavu. Byla tak završena jednání, která začala již v roce 2016.

Na počátku roku 2022 došlo k dlouho připravovanému převodu vybraných vlastnických práv z obce Hřibojedy na Národní památkový ústav. Jedná se o vlastnická práva k části pozemku, který je součástí Braunova Betléma a na kterém je umístěna mimo jiné socha Garina. 

Socha Juana Garina z dílny Maytáše Bernarda Brauna v Braunově Betlémě je emočně výrazná: zachycuje Garina ve chvíli, kdy ho po letech života v jeskyni vyslídili psi. Juan Garin byl dle legendy poustevník, který měl žít na hoře Montserrat. Inspirován ďáblem, usmrtil dívku Rikildu. Svého činu však později litoval a uložil si kruté pokání: bude se plazit jako zvíře po zemi, bez šatů a nikdy nevzhlédne k nebi. Žil proto v jeskyni, kde jej po čase vyslídili psi hraběte Vinifreda, otce zavražděné dívky. Garinovi se pak dostalo odpuštění od Boha a dívka byla vzkříšena. Na místě jejího hrobu byl postaven klášter Montserrat a Rikilda se stala jeho první abatyší. 


Důvod převodu pozemků

Tímto krokem dochází k plánovanému postupnému scelení pozemků pod jednoho majitele/správce, kterým je Národní památkový ústav. V budoucnu se tak značně zjednoduší a umožní realizovat investiční záměr, jehož cílem je citlivá obnova areálu. 

Národní kulturní památka (NKP) Braunův Betlém aktuálně nekopíruje původní areál a i nadále jsou pozemky v blízkosti této NKP ve vlastnictví jiných subjektů. Přechod vlastnických práv k části těchto pozemků v areálu Braunova Betlému z těchto obcí (Stanovice, Hřibojedy a města Dvora Králové nad Labem) je součástí koncepce revitalizace území Braunova Betlému. Těmto subjektům mnohdy ani nepatří ucelená sousoší nebo sochy Braunova Betléma. Městu Dvůr Králové například patří jen část sochy ovečky u Jana Křtitele.

Jaká je cena těchto soch? Dle dostupných informací byla samotná socha Garina v roce 2022 zakoupena od obce Hřibojedy na základě znaleckého posudku a následných jednáních mezi zástupci MK, NPÚ, správy hospitálu a panem starostou obce Hřibojedy. Cena nebyla naší redakci oznámena. 

Historie vyjednávání 

Obec Hřibojedy poprvé projednávala žádost NPÚ Sychrov ke změně vlastnictví pozemku se sochou Garina v roce 2016 a na základě předběžného souhlasu Národního památkové ústavu a obce Hřibojedy byl vypracován geometrický plán, který zahrnul do zamýšleného přechodu vlastnictví na Český stát pozemek s Juanem Garinem včetně malého lomu za jeskyní a lomové stěny ve vzdálenosti cca 40 m od sochy samotné (parc. č.  1093 (pozemek parc. č. st. 1093/2 o výměře 3 781 m2), k.ú. Hřibojedy, s malým lomem za jeskyní, skalním masívem s jeskyní, sochařskými reliéfy a sochou Garina). 

V roce 2017 bylo podepsáno memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci mezi NPÚ (zastoupený generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou), Královéhradeckým krajem (zastoupený hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.), městem Dvůr Králové nad Labem (zastoupené starostou Ing. Janem Jarolímem), obcí Hřibojedy (zastoupená starostou Ing. Mgr. Milošem Dohnálkem, LL. M.), obcí Stanovice (zastoupená starostou Ondřejem Sucháčkem), obcí Kuks (zastoupená starostou Jiřím Beranem) a dnes již neexistující obecně prospěšnou společností Revitalizace KUKS, o. p. s. (zastoupená ředitelem Ing. Martinem Pušem), ke spolupráci při zachování jedinečných sochařských děl vytesaných z rostlé skály Braunův Betlém, které jsou špičkou evropského barokního sochařství v plenéru.

Na úrovni Ministerstva kultury byl záměr přechodu vlastnictví Juana Garina s okolním pozemkem (malý lom za jeskyní s Juanem Garinem a lomová stěna) projednávám v roce 2020 přímo tehdejším ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem, hejtmanem Královéhradecké kraje Jiřím Štěpánem a vedením NPÚ.

V roce 2021 došlo ke schválení záměru přechodu vlastnictví na Český stát na úrovni Ministerstva kultury a Vlády České republiky pro organizaci státu Národní památkový ústav a současně Zastupitelstvem obce Hřibojedy dle § 85 odst. a) zákona č. 128/2000 Sb. zákona o obcích usnesením číslo 3 ze dne 25. 8. 2021. Velikost pozemku je 3 781 m2.

K přechodu vlastnictví a zápisu v katastru nemovitostí došlo v únoru 2022, tedy 5 let od zahájení procesu žádosti NPÚ k získání další součásti Braunova Betléma. Záměrem NPÚ byl přechod vlastnictví všech součástí Braunova Betlému pod jediného vlastníka: český stát se správou NPÚ. 

Historie Braunova Betléma 

Areál vznikl na popud Františka Antonína Šporka na přelomu 20. a 30. let 18. století, aby se záhy stal cílem kočárových vyjížděk Šporkových kukských hostí a místem odpočinku. Do širokého povědomí vstoupil až ve 20. století s činností Klubu českých turistů ze Dvora Králové nad Labem, jehož zásluhou se postupně z tichého lesního zátiší stává oblíbené výletní místo. Nařízením vlády č. 132/2001 Sb., z 28. března 2001 byl areál prohlášen Národní kulturní památkou (dále jen NKP) s názvem Betlém v Novém lese u Kuksu. 

Socha Garina ve vlastnictví obce Hřibojedy

Obec Hřibojedy získala pozemek p. č. 1093 (původní p. č. 351) do svého vlastnictví v roce 1991 na základě § 2 zákona 172/1991 Sb. Pozemek tehdy získala z vlastnictví České republiky, když obec vlastnila tento pozemek dříve k 31. 12. 1949 (ke dni 24. 5. 1991 právo hospodaření s národním majetkem Východočeské státní lesy Hradec Králové). 

Vznik popsaného vlastnického práva v roce 1991 je zapsán na základě zákona č. 172/1991 Sb. na listu vlastnictví Prodávajícího a doložen „Zápisem o přechodu některých věcí z vlastnictví České republiky, k nimž mají Lesy České republiky Lesní správa Hořice v Podkr. právo hospodaření s národním majetkem na obec Hřibojedy dle zák. 172/1991 Sb., sepsaný dne 9. 5. 1996 na LS Hořice v P.“ za obec Hřibojedy podepsaný dne 12. 7. 1996 a dále „Zápisu o předání lesů OÚ Hřibojedy – dodatek“ ze dne 2. 5. 1995 pro Katastrální úřad Trutnov. Změna původního parcelního čísla 351 na nové parcelní číslo 1093 proběhla na základě dokončených KPÚ Hřibojedy a přečíslování všech stávajících pozemků v k. ú. Hřibojedy realizovaných v roce 2008 – 2010 a rozhodnutí pozemkového úřadu (včetně obnovy operátu).

Kateřina Sekyrková

Zdroj: Královéhradecký kraj, obec Hřibojedy

 
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 353x
 
15.07.2024 - České dráhy vydaly zprávu, která v těchto horkých dnech upozorňuje na vyšší pravděpodobnost závad na infrastruktuře i na vozidlech a souvisejícímu omezení vlakové dopravy. Na jakkoliv dlouhou cestu vlakem si s sebou vezměte dostatek tekutin.
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.

Kalendář akcí
16.07.2024 18:00 - 16.07.2024 22:00
NáChodka turnaj v šipkách
16.07.2024 18:00 - 16.07.2024 22:00
NáChodka turnaj v šipkách
17.07.2024 15:45 - 17.07.2024 16:45
Jóga pro zdraví a sílu v každém věku
18.07.2024 15:45 - 18.07.2024 16:45
Chůze s trekovými holemi
19.07.2024 15:45 - 19.07.2024 16:45
Jóga pro zdraví a sílu v každém věku