Vyhledej
Jaroměřsko > Služby občanům > Práce

Výběrové řízení na pozici právnička/právník (MěÚ Dvůr Králové n. L.)

Redakce / 29.11.2019, Dvůr Králové nad Labem
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na na obsazení pozice právničky/právníka právního oddělení odboru kanceláře tajemníka úřadu Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem druh práce: právnička/právník.
 

Název pozice: právnička/právník

místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem
platová třída*: 11. třída (* zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací)
pracovní poměr: na dobu neurčitou
termín nástupu: leden – únor 2020, případně dle dohody


Předpoklady:
svéprávnost, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; 

Požadavky:
dosažené vzdělání:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice (tato podmínka musí být splněna nejpozději do 31.10.2019),
 • dobrá orientace v právních předpisech zejména v oblasti: správního řádu, občanského zákoníku, zákona o veřejných zakázkách, zákona o obcích, zákona o ochraně osobních údajů, zákona o svobodném přístupu k informacím a další zákony,
 • uvítáme praxi ve veřejné správě, 
 • možnost zaměstnání i absolventa bez praxe.
Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti: 
 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů),
 • základní přehled o regionu,
 • ochota se dále vzdělávat,
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti), 
 • řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo (aktivní řidič/ka).
Osobnostní předpoklady:
 • samostatnost, spolehlivost, přesnost,
 • schopnost logického, analytického a koncepčního myšlení,
 • rozhodnost, vysoká odolnost proti stresu,
 • organizační schopnosti.
Nabízíme:
 • pružnou pracovní dobu, 
 • pětitýdenní dovolenou,
 • příspěvek na stravování a další benefity,
 • příspěvek na životní či penzijní pojištění,
 • stabilní zaměstnání v dobrém kolektivu.
Náplň práce:
na úseku právního poradenství poskytuje odborům úřadu a příspěvkovým organizacím zřízeným městem konzultace a stanoviska k řešení právních otázek.

Bližší informace k obsahu práce Vám podá vedoucí právního oddělení Mgr. Zdeněk Lokvenc, č. tel. 499318291.

Uzávěrka přihlášek: 19.12.2019, ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ – právník - neotvírat“.
Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem
Ondřej Kudrnáč
tajemník MěÚ
nám. T. G. Masaryka čp. 38
544 17  Dvůr Králové nad Labem

Náležitostí přihlášky jsou:
jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, uvedení telefonického a případně elektronického kontaktu, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč má,
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:
„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám souhlas k jejich zpracování a uchování“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět. 
V případě úspěšného zapracování nabízíme možnost přidělení bytové jednotky.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
Ve Dvoře Králové nad Labem dne 28.11.2019.


 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 675x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
inzerce
Volná pracovní místa


Referent VÚP (MěÚ Dvůr Král. n. L.)

Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Obchodní zástupce (JUTA, a.s.)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kuchař/ka (Domov sv. Josefa Žireč)Kalendář akcí
9.11.2020 10:00 - 13.12.2020 00:00
Nostalgické Vánoce 2020