Vyhledej
Novinky emailem
Jaroměřsko > Služby občanům > Politika > Volby do PSP 2021

Radniční zpravodaj města Dvůr Králové byl distribuován s pozdravem od Andreje Babiše

Redakce / 7.10.2021, Dvůr Králové nad Labem
Překvapení čekalo na občany města Dvůr Králové ve vybraných lokalitách, kdy jen pár dnů před volbami do Poslanecké sněmovny na ně ze zdarma distribuovaných radničních novin vypadla obálka se psaním od Andreje Babiše. Město přitom má ve svém vnitřním předpise uvedeno, že politickou reklamu ve svém zpravodaji nepovoluje.

Vždy na přelomu měsíce vychází ve Dvoře Králové radniční zpravodaj: Noviny královédvorské radnice v nákladu 7600 ks. Noviny distribuuje zdarma po domácnostech ve Dvoře Králové Česká pošta, s.p. 

První domácnosti dostaly zářijové číslo do svých schránek již v pátek 1. října. Ještě pondělní roznes byl, dle informací od občanů, bez vložené reklamy politické strany. 

Další dny již však přistály ve schránkách královédvorských domácností noviny s vloženou obálkou se jménem Andreje Babiše. Uvnitř obálky je dopis s podpisem Andreje Babiše, který přesvědčuje občany o volbě hnutí  ANO. "My jsme my. Jsme jediní, kteří pro Vás něco udělali. Jediné, kteří mají konkrétní výsledky", píše se na konci dopisu s barevným portrétem předsedy hnutí ANO.

Dle slov Jana Jarolíma, starosty města Dvůr Králové nad Labem, město nepovoluje reklamu politickým stranám v radničním Zpravodaji a chyba je v tomto případě na straně České pošty. Starosta dále uvedl, že Česká pošta si je vědoma chyby a věc se řeší. „Poslali jsem na vedení České pošty e-mail s požadavkem na vysvětlení tohoto pochybení a přijmutí takových kroků, aby se tato chyba neopakovala," řekl pro portál Kralovedvorsko.cz Jarolím, který je na 8. pozici kandidátky za hnutí ANO v Královéhradeckém kraji. Dále podotkl, že doposud s Českou poštou podobný problém neřešili a že se zřejmě jedná o pochybení konkrétního doručovatele.

Zástupkyně České pošty ve Dvoře Králové - paní Vrabcová - nám potvrdila, že již s městským úřadem ohledně této nepovolené reklamy komunikují a že radniční noviny distribuují, protože to nikdo jiný nechce dělat. Komunikace ohledně chyby v roznášce se však prý řeší s vedením v Pardubicích. Tiskové oddělení České pošty zatím na dotazy naší redakce neodpovědělo. 

Dle slov tiskové mluvčí města Dvůr Králové Miroslavy Kameníkové má město má s Českou poštou uzavřenu typizovanou smlouvu o roznáškové službě. Předmět smlouvy uvádíme níže. Z této smlouvy není zřejmé, zda je ze strany České pošty možné manipulovat s tiskovinou a vkládat ji mezi další distribuované letáky či noviny. "Zatím víme o třech lokalitách ve Dvoře Králové, kde byla součástí radničních novin obálka volební strany," potvrdila Kameníková. 

Předpokládáné ukončení distribuce NKR 9 / 2021 je ve čtvrtek 7. října 2021. Dle uzavřené smlouvy má Česká pošty vždy 4-5 všedních dnů na distribuci dodaných materiálů. V tomto případě byly podány 1. října a v ten den byl roznes již také zahájen. Česká pošta byla upozorněna na pochybení ve středu 5. října 2021. 

"Oficiálně jsme kontaktovali vedoucí dodejny ve Dvoře Králové nad Labem a nahlásili jsme reklamaci roznosu v příslušných lokalitách, kde měl být v NKR kromě standardní programové přílohy KdeCo také vložen cizí propagační předvolební materiál. Zároveň jsme v rámci reklamace požádali o informace, čím byla tato situace způsobena, jaká opatření byla ze strany České pošty v tomto případě přijata, a jak zajistit, aby k podobným excesům nedocházelo v budoucnosti. Na vyjádření ze strany České pošty v tuto chvíli čekáme," dodala Kameníková.


Radniční zpravodaj bez reklamy politických stran

V roce 2017 byly ve Dvoře Králové schváleny Zásady zpracování a vydávání Novin královédvorské radnice, kde se v Článku 13 (Pravidla pro příjem a zveřejňování inzerce v NKR) pod bodem 7 stanovuje, že inzerce volebních stran není v NKR zveřejňována. 

Zároveň je v tomto dokumentu v části věnované pravidlům pro přijímání příspěvků do NKR uvedeno, že nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti volebních stran ve formě inzerce volebních stran, zprávy z akcí volebních stran, pozvánky na jejich přednášky, předvolební mítinky, články o celostátní politice apod. 

Ve zpravodaji je však vyhrazený prostor pro názory opozičních politiků či občanů tak, jak to ukládá zákon.


Předmět smlouvy města Dvůr Králové n. L. a České pošty:

Předmětem Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností, zejména pak povinnost ČP zabezpečit realizaci služby Roznáška informačních/propagačních materiálů (dále jen „RIPM“) v lokalitách, počtech a termínech dle jednotlivých potvrzených zakázek Objednatele a povinnost Objednatele zaplatit za objednanou službu řádně a včas ujednanou cenu. 

1.2 Není-li ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak, práva a povinnosti z uzavřené Smlouvy vyplývají z Obchodních podmínek služby RIPM (dále jen „Obchodní podmínky“), platných v den předání informačních/propagačních materiálů.

1.3 V souladu s § 1751 občanského zákoníku jsou nedílnou součástí této Smlouvy Obchodní podmínky a Poštovní podmínky České pošty, s.p. – Ceník – Ceny služby RIPM (dále jen „Ceník“). Podpisem této Smlouvy Objednatel potvrzuje, že se seznámil s obsahem a významem dokumentů uvedených v předchozí větě, že mu byl text těchto dokumentů dostatečně vysvětlen a že výslovně s jejich zněním souhlasí.

1.4 ČP je oprávněna provádět v přiměřeném rozsahu změny Obchodních podmínek a Ceníku. ČP Objednateli poskytne informace o změně Obchodních podmínek a Ceníku včetně informace o dni účinnosti změn nejméně 30 dní před dnem účinnosti změn, a to zpřístupněním této informace na všech poštách v ČR a na internetové adrese www.ceskaposta.cz. ČP může poskytnout informace o změně včetně nového znění Obchodních podmínek a Ceníku i jinými prostředky komunikace ujednanými s Objednatelem nebo jejich zasláním na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy.


Co si město objednalo?

Dle webu České pošty se jedná o Roznášku informačních a propagačních materiálů. Podívejme se na definici služby (citace z webu ČP) a rozdíl mezi informačním a propagačním materiálem, případně cíleným letákem. Materiál, který obsahuje informaci od politické strany, je považován za informační materiál. Za propagační se považují letáky a katalogy, prezentacie, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti. 

"Jedná se o jednoduchou a spolehlivou službu neadresného rozesílání hromadně podávaných informačních a propagačních materiálů, které nejsou určeny konkrétním adresátům a jejichž obsah není v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy a obchodními zájmy České pošty. Takto podané materiály se dodávají do domovních schránek, dodávacích schrán domácností, firem včetně úřadů a institucí nebo P.O.Boxů na celém území České republiky.

V rámci zefektivnění roznosu informačních a propagačních materiálů můžete využít službu České pošty Cílený leták. Jejím prostřednictvím dokážete oslovit stávající i potencionální zákazníky, určit, odkud k Vám přicházejí, a optimalizovat tak roznos pomocí na míru vytvořeného distribučního plánu. V případě potřeby naleznete detailnější informace na produktové stránce Cílený leták.

Informační materiály (RIM)

např. materiál, který obsahuje informaci od veřejnoprávního subjektu, politických stran a hnutí, státní instituce, zpravodaj obecního nebo krajského úřadu, informační leták ministerstva, který informuje obyvatele o možné nákaze nebo informační leták o změně sídla.

Propagační materiály (RPM)*

např. letáky, katalogy, ukázky zboží, oznámení či jiné prezentace, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky atd.

Cílený leták

Cílený leták je služba, která umožní smluvním zákazníkům optimalizovat roznos informačních a propagačních materiálů pomocí na míru vytvořeného distribučního plánu. Jejím cílem je zefektivnění reklamní kampaně zákazníka prostřednictvím geomarketingu a zajištění roznosu letáků do oblastí, kde se vyskytuje jeho cílová skupina.

Možné parametry cílení (např.):

  • věk, vzdělání, obor ekonomické aktivity, rodiny s dětmi, senioři
  • kupní síla, míra nezaměstnanosti
  • rodinné domy, bytové domy, stáří výstavby
  • administrativní jednotka, velikost obce
  • dojezdová a časová vzdálenost"

Kateřina Sekyrková
Zdroj: web České pošty

Související články
Seznam volebních místností včetně kontaktů (správní obvod Jaroměř)
Jak probíhá hlasování do Poslanecké sněmovny - krok po kroku, kroužkování povoleno
Volební účast na Královédvorsku je v sobotu ráno kolem 50 %
Vaše komentáře
Vysvětlení politické reklamy v NKR, 8.10.2021 12:03, Reagovat
Hezký den, pokud jste měl již dříve v radničních novinách vložený leták, tak to mohl být vložená inzerce (je součástí ceníku NKR) Nebo také ne - a potom to byla opět chyba pošty. Řešit to má primárně samozřejmě objednatel. Rozdíl mezi pohřební službou a volebním letákem je ovšem právě politický podtext. Politická reklama není v NKR povolena. A politická reklama v radničním periodiku před volbami může vzniknout různými cestami: bohužel mnohý příklad známe (myšleno celou ČR). Proto jsme článek sepsali a lidi informovali, aby bylo zřejmé, že nešlo o nic jiného než lidské selhání (v tomto případě evidentně na straně doručovatelů ČP a jejich vedoucích). Zájem o tenhle případ jako prvek poklesu úrovně našeho portálu nevnímáme. Kateřina Sekyrková, šéfredaktorka
Milan, 8.10.2021 08:52, Reagovat
Až tak jsi portále Královedvorsko.cz klesl? Není to celkem běžná praxe České pošty při roznášení kupy letáků? Vezme se největší leták a do něj se nastrkají všechny ostatní - umím si představit že tento postup doručovateli ušetří práci u jednotlivých schránek. Minule byl v novinách zastrčen leták s nabídkou hrobnických prací a žádný článek o tom nebyl. Už aby bylo po volbách.
příště, 7.10.2021 12:52, Reagovat
Další letáky roznášet jedině v případě,že jsou tisknuty na měkčím papíře.Od včera mám od toho STB-ka podrápanou koncovku.Třeba Hámáčkovo leták
bych taky rád použil.

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 1715x
 
Hodnocení článku:
Volná pracovní místaŠkolní psycholog (ZŠ Sch. sady)

Ošetřoval/ka (Diakonie ČCE Dvůr Králové)


Kalendář akcí