Vyhledej
Novinky emailem
Jaroměřsko > Služby občanům > Práce

Město Dvůr Králové nad Labem vypsalo výběrové řízení na tajemníka úřadu (do 20. 12. 2019)

Redakce / 11.10.2019, Dvůr Králové nad Labem
Město Dvůr Králové nad Labem vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na obsazení pracovní pozice vedoucí/ho úřadu – tajemnici/tajemníka. Uzávěrka přihlášek je 20.12.2019 ve 12:00 hod.
 

Pozice: Tajemník Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem


druh práce: vedoucí úřadu – tajemnice úřadu/tajemník úřadu

místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem

platová třída*: 12. třída

pracovní poměr: na dobu neurčitou

termín nástupu: 01.04.2020, případně později dle dohody 


Předpoklady:

Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úřadu:

 • Splnění předpokladů podle § 4 zák. 312/2002 Sb., v platném znění:

 • státní občan České republiky, popř. cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost 

 • Splnění předpokladů stanovených zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění:

 • není evidován jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR.

 • skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením.

 • Splnění předpokladů podle § 5 zák. 312/2002 Sb., v platném znění:

 • nejméně tříletou praxi
  a) jako vedoucí zaměstnanec (dle § 11 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce),

b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu,
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.

Délka praxe podle odstavce a), b) a c) musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně  

předcházejících jmenování do funkce.


Požadavky zaměstnavatele:

 • vysokoškolské vzdělání včetně bakalářského,

 • znalost zákona o obcích a dalších souvisejících předpisů, znalost zákoníku práce, správního řádu, zákona o úředních samosprávných celků,

 • komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi,

 • schopnost rychlé orientace v nové problematice,

 • uživatelská znalost práce na PC,

 • časová flexibilita,

 • vysoké pracovní nasazení, organizační a rozhodovací schopnosti,

 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování,

 • odolnost vůči stresu,

 • řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo.


Uvítáme:

 • praxe ve veřejné správě a zkoušky odborné způsobilosti výhodou,

 • znalost cizího jazyka výhodou,

 • základní znalost města Dvůr Králové nad Labem a správního obvodu obce s rozšířenou působností,

 • zkušenosti s projektovým řízením OPZ.


Nabízíme:

 • náročnou, ale zajímavou práci s profesionálním kolektivem zaměstnanců,

 • zaměstnanecké benefity,

 • příspěvek na penzijní připojištění,

 • v případě potřeby služební byt.


Náplň práce:

 • komplexní zajišťování pracovněprávních vztahů zaměstnanců obce, zařazených do městského úřadu,

 • zabezpečování koncepce rozvoje a komplexního zajištění přenesené působnosti výkonu státní správy ve správním obvodu města,

 • řízení a koordinace činnosti úřadu, vydávání vnitřních směrnic městského úřadu a další,

 • zabezpečování jednání rady města a zastupitelstva města a plnění úkolů, které z těchto jednání vyplynou.


Bližší informace k obsahu práce Vám podá Ondřej Kudrnáč, tajemník úřadu, a Jan Jarolím, starosta města. 

Uzávěrka přihlášek: 20.12.2019, ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ – tajemnice úřadu/tajemník úřadu - neotvírat“.


Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu:

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Ing. Jan Jarolím, starosta města

nám. T. G. Masaryka čp. 38

544 17  Dvůr Králové nad Labem

 

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, uvedení telefonického a případně elektronického kontaktu, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 • motivační dopis,

 • koncepci řízení městského úřadu s následnou prezentací při ústním jednání,

 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zejména správních a řídících činností, 

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 

 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč má,

 • osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 01.12.1971,

 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám souhlas k jejich zpracování a uchování“.

* zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací  
  a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění     
  pozdějších předpisů; odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech  
  zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (příloha č. 2)


Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich nebude Vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta do výběru uchazečů. Po ukončení výběrového řízení Vám budou Vaše doklady zaslány zpět. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

Související články
Ve Dvoře Králové vybrali nového tajemníka, je jím zkušený Dvorák

 
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
 
 
Přečteno 1320x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět